0 کالا
نصب سازه های فلزی کارخانه شماره 3 برتر

از ابتدای اسفندماه سال 1397پروژه طرح توسعه  کارخانه  3 نویدکاران در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع آغاز شده. این پروژه در سه فاز شامل، ۳۵۰۰ متر مربع انبار مرکزی و دو سالن تولید هر یک به متراژ ۴۲۰۰ مترمربع اجرا خواهد شد و کارخانه شماره یک نویدکاران به طرح توسعه کارخانه ۳ منتقل و فضاهای کارخانه شماره یک جهت توسعه و تجمیع کارخانه شماره دو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در اردیبهشت 1398  نصب سازه های فلزی کارخانه 3 تعاونی تولیدی نوید کاران در حال اجرا  و نصب میباشد 

با ما همراه شوید ...